LAB. about ambient air observation and reaction kinetics

Group members


Professor
Secretary
D3
D2
M2
M2
M2
M2
M1
M1
B4
B4
Research Student
Visiting Researcher
Supporting Researcher


Kenichi TONOKURA
Yasuko KOYAMA
Maya MINAMIDA
Windy Iriana
Long REN
Yusuke KINDAICHI
Shogo KAWASUGI
Junting QIU
Fumina KADOWAKI
Yuki NAKAGAWA
Osamu KOBAYASHI
Chikara HASHIMOTO
Lan WEI
Yuta MATSUMOTO
Rumiko HAYASHI

Former Collaborators


Graduate Student
Visiting Scientist
Graduate Student
Graduate Student
Graduate Student
Graduate Student
Graduate Student
Posdoc Researcher
Researcher
Graduate Student
Supporting Researcher
Graduate Student
Graduate Student
Graduate Student
Graduate Student
Secretary
Posdoc Researcher
Graduate Student
Graduate Student
Graduate Student
Graduate Student
Graduate Student
Posdoc Researcher
Graduate Student
Graduate Student


Masanori UETAKE
Alexander SCHOCKER
Hiroshi CHISHIMA
Kosei OHKUMA
Naoto KOBAYASHI
Takehiro KOGURE
Yutaka SHIGA
Nozomu KANNO
Rika NAGASHIMA
Takashi ASAKAWA
Kengo TOMITA
Daisuke GOTO
Hiroshi SUMIZAWA
Shun MIYANO
Miwako ANDO
Takako YOKOYAMA
Kotaro TANAKA
Yasuaki Kambe
Yosuke SAKAMOTO
Colleen THOR
Shu TAKENAKA
Ryo TAKAHASHI
Yukio YAMAMOTO
Ryota KOJIMA
Shuhei YARIMIZU